Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

It Elgersma liet

Wize:
Komponist:
It Heitelân,     mei ekskuses oan J. L. v.d. Burg  1864-1905
J. Lindeman

Yn it Westen fan ús Fryslân
leit sa fredich en sa moai
tusken bou en griene greiden
’t lytse Skraerd yn folle toai.
’t Is it stamplak fan ús sibbe,
generaesjes lange ry,
greatske, frije stoere Friezen,               }
Skraerder Elgersma’s bin’wy.          }  bis

Geschiedenis van veertien tachtig.
Van vijf eeuwen Elgersma’s.
Vermeldt in Boer de eerste Douwe,
dat in Hitzum Jildou was.
Hun nageslacht groeide gestadig,
’t geboorteland werd toen te klein.
Daarom ging men emigreren                 }
om nog boer te kunnen zijn.              }  bis

Many sailed over the ocean,
leaving all their goods behind.
Struggle, fighting for their future
settling there took up their mind.
Many feel themselves at home now,
farming in a proper way.
Though their flag shows maple leaves     }
Schraarder Elgersma’s they stay.       }   bis

Mar wer de Elgersma’s ek libje,
oer de sé, op sân of klaei.
Twigen oan ien selde stamme
bringe ’t selde aerd faek mei.
Opljeppendhyd en eigenwizens
binne brekmen fan dit skaei.
En har trou en greate ljeafde                  }
krigen hja as deugden mei.                 }    bis

Tekst:

Sytske en Onno Elgersma-Hornstra
Petra en Henk van Krugten-Elgersma

Earste opfiering: SOPH-koar, 22 juny 1985,
oan board m.s. Grou earne op 'e Fryske wetters.

- vorige -